Namen konference

Zadnjih nekaj let je civilna družba vse glasnejša v svoji zahtevi za aktivno vključevanje v sprejemanje zdravstvene zakonodaje (in tudi zakonodaje vseh drugih področij, ki vplivajo na zdravje prebivalstva). Videti je, da vlade tega niso vajene in so nespretne v ravnanju s civilno družbo. Videti je tudi, da se tako vlade kot zdravniki premalo zavedajo, kako zelo je vplival razvoj informacijske tehnologije na informiranost ljudi in civilno družbo še vedno podcenjujejo. Marsikateri razviti zahodno evropski ali svetovni državi se je zgodilo, da se je zapletla v prerekanje s civilno družbo namesto da bi njeno vedenje, poznavanje težav bolnikov, sposobnosti in pripravljenost za boj proti vsem vrstam bolezni obrnila v svojo korist.

Naša konferenca ima namen, da to presežemo, obrnemo vsem v prid in združimo moči. Zato želimo povedati, poslušati, razumeti vse udeležence, ki bodo na konferenco prišli in s tem doprinesli k skupnemu cilju, se pravi izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev. Politikom pa bomo pokazali pot, po kateri lahko to skupaj dosežemo z razumevanjem, spoštovanjem in upoštevanjem drug drugega kot enakovrednega partnerja v tem procesu.

Ena od posebnih želja organizatorjev konference je, da bi ustanovili Zvezo bolnikov vzhodno evropskih in drugih držav. Vse bolj jasno je namreč, da imamo precej skupnih izhodišč, da poznamo drugačno zdravstveno politiko kot jo je vajen »zahodni« svet in da lahko zaradi tega drug drugega tudi lažje razumemo. Vendar pa to ni želja po razdvajanju, pač pa po združevanju, po izmenjavi dobrih praks, dobrih izkušenj z vzhoda, zahoda, severa in juga. Tako bomo šli v korak z vsemi in dosegli, da se bodo države s svojo različnostjo vendarle lažje zlile v eno, v tisto, kar nam je skupno za skupno dobro.